Lög KSÍ

Samþykkt af ársþingi KSÍ 25. febrúar 2023.

Lög KSÍ á pdf

 

LÖG KNATTSPYRNUSAMBANDS ÍSLANDS

I. ALMENN ÁKVÆÐI OG HLUTVERK

1. grein - Heiti og staðsetning

  1. Knattspyrnusamband Íslands (KSÍ) er samband héraðssambanda og íþróttabandalaga þeirra félaga innan ÍSÍ, sem iðka og keppa í knattspyrnu.
  2. Aðsetur og varnarþing KSÍ er í Reykjavík.
  3. Merki KSÍ er eign KSÍ og verndað af vörumerkjarétti. Merki KSÍ er í íslensku fánalitunum.
  4. Fáni KSÍ er hvítur með merki KSÍ í miðju.

2. grein - Hlutverk og tilgangur KSÍ

2.1 KSÍ er æðsti aðili knattspyrnumála á Íslandi og er hlutverk þess í meginatriðum:
    a. að hafa yfirstjórn íslenskra knattspyrnumála,
    b. að standa fyrir knattspyrnumótum á Íslandi, m.a. Íslandsmóti karla og kvenna í öllum        aldursflokkum, Bikarkeppni karla og kvenna auk annarra móta sem ákveðin eru,
    c. að vinna að eflingu knattspyrnu í landinu og stuðla að góðum stjórnarháttum félaga innan vébanda KSÍ,
    d. að setja íslenskri knattspyrnu lög og reglur og að framfylgja þeim,
    e. að tryggja góða stjórnarhætti innan knattspyrnusambandsins á grundvelli þeirra gilda sem lög þessi tilgreina,
    f. að sjá til þess að knattspyrnulögunum og reglum KSÍ sé fylgt,
    g. að standa vörð um uppeldislegt gildi knattspyrnu og heiðarlegan leik,
    h. að koma fram erlendis fyrir hönd knattspyrnu á Íslandi, og
    i. að tefla fram landsliðum og félögum í alþjóðlegri keppni.

2.2 KSÍ starfar að öllu leyti sjálfstætt og er hlutlaust varðandi stjórnmál og trúarbrögð. KSÍ skal gæta jafnræðis og jafnréttis. Skulu allir vera jafnir fyrir lögum og reglugerðum KSÍ og njóta réttinda án tillits til kynferðis, kynhneigðar, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti.

3. grein - Aðild að samtökum

3.1 KSÍ er aðili að
    a. Íþrótta- og Ólympíusambandi Íslands (ÍSÍ),
    b. Knattspyrnusambandi Evrópu (UEFA),
    c. Alþjóðaknattspyrnusambandinu (FIFA).

3.2 KSÍ skal gæta samræmis við reglur og ákvarðanir ÍSÍ, UEFA og FIFA. Reglur og ákvarðanir KSÍ eru bindandi fyrir aðila að KSÍ, félög, leikmenn, dómara, þjálfara, forystumenn og aðra þá, sem eru innan vébanda aðildarfélaga KSÍ.

3.3 KSÍ og aðildarfélög þess skulu hlíta valdi FIFA og UEFA vegna skipulagningar leikja og móta landsliða og félaga á alþjóðavettvangi og skulu ekki vera þátttakendur í leikjum eða mótum á alþjóðavettvangi án samþykkist FIFA eða UEFA. KSÍ skal vera bundið af ákvörðunum FIFA og UEFA um alþjóðlega landsleikjadaga. Jafnframt skal KSÍ ekki vera í sambandi við knattspyrnusamband sem er ekki aðili að FIFA eða UEFA nema með samþykki FIFA eða UEFA.

 

II. AÐILD AÐ KSÍ
  4. grein - Réttur á aðild

4.1 Öll félög innan ÍSÍ, er iðka og keppa í knattspyrnu, eru aðilar að KSÍ.

5. grein - Réttindi og skyldur aðildarfélaga

5.1 Sérhvert aðildarfélag skal hafa rétt til þátttöku í skipulögðum mótum á vegum KSÍ, enda uppfylli það þátttökuskilyrði samkvæmt lögum þessum og gildandi reglugerðum KSÍ.

5.2 Aðildarfélagi er skylt að virða lög, reglugerðir, reglur og ákvarðanir sem settar eru eða teknar af KSÍ, UEFA eða FIFA.

5.3 Félagi sem tekur þátt í móti á vegum KSÍ ber að sjá til þess að leikmenn, þjálfarar, dómarar og forystumenn innan vébanda félagsins virði lög, reglugerðir, reglur og ákvarðanir KSÍ, UEFA eða FIFA.

5.4 Félagi sem tekur þátt í mótum á vegum KSÍ er í hvívetna skylt að virða ákvarðanir stjórnar KSÍ, nefnda KSÍ og dómstóla innan íþróttahreyfingarinnar.

5.5 Aðildarfélög skulu senda KSÍ skýrslu um öll knattspyrnumót, sem haldin eru á þeirra vegum.

5.6 Aðildarfélög skulu senda KSÍ upplýsingar um stjórnir félaganna á hverjum tíma innan viku frá því breyting á sér stað.

5.7 Aðildarfélag skuldbindur sig til að ástunda góða stjórnarhætti og vinna að því að efla heilbrigðan íþróttaanda, koma í veg fyrir lyfjamisnotkun, vinna gegn hvers konar mismunun á grundvelli trúarskoðana, kynferðis, kynhneigðar, stjórnmálaskoðana, þjóðernis eða af öðrum ástæðum. Aðildarfélag skuldbindur sig einnig til að vinna gegn ólöglegri veðmálastarfsemi og hagræðingu úrslita leikja.

5.8 Aðildarfélög KSÍ eru bókhaldsskyld og ársreikningaskyld samkvæmt gildandi lögum um bókhald og lögum um ársreikninga. Aðildarfélög, sem falla undir leyfiskerfi, skulu auk þess færa bókhald sitt svo það uppfylli kröfur leyfiskerfis KSÍ. Reikningsár aðildarfélaga skal vera almanaksárið.

5.9 Félag sem er aðili að KSÍ skuldbindur sig til þess að vera ekki aðili að öðru knattspyrnusambandi eða taka þátt í leikjum eða mótum á vegum annars knattspyrnusambands nema með sérstöku samþykki KSÍ, hins knattspyrnusambandsins, FIFA eða UEFA.

5.10 Sérhvert aðildarfélag skal bera ábyrgð á framkomu leikmanna, forráðamanna, félagsmanna og stuðningsmanna sinna og allra þeirra sem hafa hlutverki að gegna á vegum þess vegna ámælisverðrar eða óásættanlegrar framkomu þessara aðila innan vébanda KSÍ, og getur sætt viðurlögum sem nánar er kveðið á um í lögum þessum og reglugerðum KSÍ.

5.11 Leikmenn aðildarfélaga skulu verða skráðir félagsmenn í samræmi við reglugerðir KSÍ.  6. grein - Aðrar skyldur

6.1 Aðildarfélög, KSÍ, leikmenn og aðrir innan KSÍ skuldbinda sig til að leika knattspyrnu í samræmi við knattspyrnulögin og í samræmi við lög og reglur FIFA/UEFA.

6.2 Aðildarfélög, KSÍ, leikmenn, og aðrir innan KSÍ skuldbinda sig til að vinna gegn hvers kyns óeðlilegum afskiptum, ólöglegri veðmálastarfsemi og hagræðingu úrslita leikja. Aðilum, sem falla undir lög þessi og taka þátt í knattspyrnuleikjum á vegum KSÍ, er óheimilt að taka þátt í veðmálastarfsemi, með beinum eða óbeinum hætti, í tengslum við eigin leiki og eigin mót. Bann þetta tekur einnig til miðlunar upplýsinga í þeim tilgangi að hafa áhrif á veðmál og fela í sér fjárhagslegan ávinning.

6.3 Aðildarfélög KSÍ, leikmenn og aðrir innan KSÍ samþykkja að fara eftir anda og skilmálum Lyfjaeftirlits Íslands (LÍ) og Alþjóðalyfjareglunum (World Anti-Doping Code). Í því felst skuldbinding til að fylgja lyfjareglum LÍ og viðurkenning KSÍ á valdi og ábyrgð lyfjaeftirlits LÍ á framkvæmd lyfjareglnanna. Jafnframt skal reglugerð FIFA um lyfjamisnotkun (FIFA Anti-doping regulations) gilda fullum fetum um lyfjatengd mál innan KSÍ og sé ósamræmi á milli lyfjareglna KSÍ og reglugerðar FIFA um lyfjamisnotkun skulu ákvæði reglugerðar FIFA um lyfjamisnotkun gilda framar.


  III. SKIPULAG KSÍ
  7. grein - Stjórnkerfi KSÍ og dómstig

7.1 Málefnum KSÍ stjórna:
    a. Knattspyrnuþing fer með æðsta vald í málefnum KSÍ og setur nauðsynleg lög.
    b. Stjórn KSÍ fer með æðsta vald í málefnum KSÍ á milli knattspyrnuþinga.
    c. Fastanefndir KSÍ, sem vinna samkvæmt lögum og reglugerðum knattspyrnusambandsins og starfsreglum, sem stjórn KSÍ setur þeim.
    d. Sérstakar nefndir, sem skipaðar eru og starfa að afmörkuðum málefnum.
    e. Framkvæmdastjóri KSÍ, sbr. 21. gr.

7.2 Dómstig KSÍ eru:
    a. Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ.
    b. Áfrýjunardómstóll KSÍ.

7.3 Meðferð tiltekinna ágreinings- og/eða kærumála skal vera í höndum eftirtalinna aðila innan knattspyrnuhreyfingarinnar, samkvæmt ákvæðum sem gilda um þá í lögum þessum eða reglugerðum:
    a. Samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ.
    b. Siðanefnd KSÍ.

7.4 Leyfisnefndir taka ákvörðun um þátttökuleyfi til keppni í Íslandsmóti þar sem það á við og starfa skv. leyfisreglugerð sem samþykkt er af stjórn KSÍ og staðfest af UEFA. Þær nefndir eru:
    a. Leyfisráð.
    b. Leyfisdómur.


  IV. KNATTSPYRNUÞING
  8. grein – Hlutverk

8.1 Knattspyrnuþing fer með æðsta vald í málefnum KSÍ. Hlutverk knattspyrnuþings KSÍ er m.a.:
    a. Að setja knattspyrnusambandinu lög,
    b. að marka og ákveða stefnu sambandsins í málefnum sem varða knattspyrnuna á Íslandi,
    c. að kjósa fulltrúa í stjórn KSÍ, nefndir og dómstóla, sem lög KSÍ kveða á um,
    d. að afgreiða ársreikning KSÍ og samþykkja fjárhagsáætlun sambandsins,
    e. að taka ákvarðanir um þau mál sem lögð eru fyrir knattspyrnuþing eða aukaþing, og
    f. að tryggja eftir fremsta megni jafnvægi kynja þegar kosið er í stjórn og nefndir KSÍ.


  9. grein - Boðun

9.1 Knattspyrnuþing skal halda árlega, eigi síðar en 28. febrúar. Stjórn KSÍ ákveður þingstað og þingtíma. Boða skal til þingsins bréflega, eða með öðrum sannanlegum hætti, með minnst tveggja mánaða fyrirvara.

10. grein - Réttur til þingsetu

10.1 Knattspyrnuþingið sitja fulltrúar frá aðildarfélögum KSÍ. Aðildarfélög KSÍ skulu eftir fremsta megni tilnefna fulltrúa þannig að tekið sé mið af jafnri stöðu kynja.

10.2 Fulltrúafjöldi aðildarfélaga ákvarðast af þátttöku þeirra í Íslandsmóti meistaraflokks sem hér segir:
    a. Fyrir félag, sem hefur rétt til þátttöku í efstu deild karla og/eða kvenna á komandi leiktíð, komi 4 fulltrúar.
    b. fyrir félag, sem hefur rétt til þátttöku í 1. deild karla og/eða kvenna á komandi leiktíð, komi 3 fulltrúar.
    c. fyrir félag, sem hefur rétt til þátttöku í 2. deild karla á komandi leiktíð, komi 2 fulltrúar.
    d. fyrir félag, sem hefur rétt til þátttöku í neðri deildum karla og/eða kvenna á komandi leiktíð en um getur í liðum a.-c., komi 1 fulltrúi, enda hafi það tekið þátt í Íslandsmóti             meistaraflokks (sjálfstætt eða í sameiginlegu liði) síðustu fimm leiktíðir samfleytt.
    e. fyrir sameiginlegt lið félaga komi fulltrúar sbr. a.-d., sem skiptast milli félaga sem standa að liðinu, skv. samkomulagi þeirra á milli ella fellur réttur til fulltrúa niður.
    Fulltrúafjöldi aðildarfélags skal einungis ákvarðast af einum þeirra liða a. til e. sem gefur flesta fulltrúa. Félag sem ekki tefldi fram í móti á vegum KSÍ á síðasta keppnistímabili     að minnsta kosti einu liði í yngri flokkum (3. – 6. flokk), getur að hámarki verið með einn fulltrúa.

10.3 Skrifstofa KSÍ skal senda kjörbréf til aðildarfélaga eigi síðar en tveimur vikum fyrir þing. Aðeins sá, sem skráður er á kjörbréf, sem staðfest hefur verið af formanni aðildarfélags eða meirihluta stjórnar þess, er kjörgengur fulltrúi þess á knattspyrnuþingi og fer með atkvæðisrétt.

10.4 Hver þingfulltrúi fer aðeins með eitt atkvæði. Ekki er heimilt að greiða atkvæði samkvæmt umboði eða bréfleiðis. Kjörnir fulltrúar í stjórn KSÍ, varafulltrúar þeirra og kjörnir fulltrúar úrskurðarnefnda og dómstóla geta ekki farið með atkvæðisrétt á ársþingi.

10.5 Félög sem eru í skuld við KSÍ miðað við síðustu áramót, missa rétt til þingsetu. KSÍ skal tilkynna þeim félögum eigi síðar en þremur vikum fyrir þing að félagið fái ekki kjörbréf nema eldri skuldir séu gerðar upp. Kjörnefnd skal ganga úr skugga um, að þessu ákvæði sé framfylgt.

10.6 Á knattspyrnuþingi eiga auk kjörinna fulltrúa rétt til þingsetu og hafa þar málfrelsi og tillögurétt:
    a. Stjórnarmenn KSÍ.
    b. Framkvæmdastjóri KSÍ.
    c. Tveir fulltrúar samtaka knattspyrnudómara.
    d. Tveir fulltrúar Knattspyrnuþjálfarafélags Íslands.
    e. Tveir fulltrúar Íslensks Toppfótbolta.
    f. Tveir fulltrúar Leikmannasamtaka Íslands.
    g. Tveir fulltrúar Hagsmunasamtaka knattspyrnukvenna

10.7 Jafnframt hafa rétt til þingsetu og hafa þar málfrelsi:
    a. Heiðursformenn KSÍ.
    b. Kjörnir fulltrúar landsfjórðunga.
    c. Nefndarmenn fastanefnda KSÍ.
    d. Dómarar í dómstólum KSÍ.
    e. Endurskoðandi reikninga KSÍ og skoðunarmenn.
    f. Forseti og framkvæmdastjóri ÍSÍ.
    g. Einn fulltrúi stjórnar hvers héraðssambands þar sem knattspyrna er iðkuð.
    h. Einn fulltrúi ráðuneytis íþróttamála.

10.8 Auk þess getur stjórn KSÍ boðið öðrum aðilum þingsetu og veitt þeim heimild til að ávarpa þingið.

11. grein –Tillögur að laga- og reglugerðarbreytingum. Reikningar KSÍ.

11.1 Tillögur að laga- og/eða reglugerðarbreytingum og ályktunartillögur, sem óskað er eftir að teknar verði fyrir á knattspyrnuþingi, skulu sendar stjórn KSÍ minnst mánuði fyrir þingsetningu. Tillögurnar skulu yfirfarnar af laga- og leikreglnanefnd KSÍ. Laga- og leikreglnanefnd ber að láta kanna hvort tillögurnar samræmist lagaákvæðum og skuldbindingum knattspyrnusambandsins. Þá skal laga- og leikreglnanefnd KSÍ gefa þeim, sem hafa með viðkomandi málefni að gera innan KSÍ, kost á að koma fram með athugasemdir við tillöguna.

11.2 Eigi síðar en hálfum mánuði fyrir boðað knattspyrnuþing KSÍ, skal stjórn KSÍ senda sambandsaðilum dagskrá þingsins og tillögur þær, sem þá hafa borist, ásamt athugasemdum við þær.

11.3 Eigi síðar en viku fyrir boðað knattspyrnuþing, skal stjórn KSÍ senda sambandsaðilum reikninga sambandsins ásamt fjárhagsáætlun og starfsáætlun fyrir næsta starfsár.

12. grein - Kjörnefnd

12.1 Á knattspyrnuþingi og milli þinga skal vera starfandi 3ja manna kjörnefnd, sem fer með það hlutverk að fara yfir framkomin kjörbréf sem borist hafa fyrir knattspyrnuþing. Kjörnefnd kveður upp álit sitt á framkomnum kjörbréfum á ársþingi og upplýsir um fjölda þingfulltrúa hverju sinni. Kjörnefnd annast móttöku framboða til stjórnar KSÍ og gætir þess að frambjóðendur og aðrir einstaklingar sem bjóða sig fram til starfa innan KSÍ uppfylli starfsskilyrði í íþróttahreyfingunni skv. lögum þessum og lögum ÍSÍ. Kjörnefnd skal framkvæma sjálfstæða hæfisathugun með tilliti til almennra hæfisskilyrða laga- og reglugerða KSÍ og ÍSÍ gagnvart þeim sem gerð er tillaga um að knattspyrnuþing kjósi til embætta, nefnda, dómstóla eða stjórnar KSÍ.

13. grein - Dagskrá

13.1 Dagskrá knattspyrnuþings er:
    a. Þingsetning og staðfesting á lögmæti þingsins í samræmi við lög þessi.
    b. Kosning fyrsta og annars þingforseta.
    c. Kosning fyrsta og annars þingritara.    
    d. Ávörp gesta.
    e. Álit kjörnefndar og það samþykkt.
    f. Lögð fram skýrsla fráfarandi stjórnar.
    g. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar KSÍ.
    h. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga, skýrslan og reikningar lagðir undir samþykki.
    i. Stjórn KSÍ leggur fram tillögu að fjárhagsáætlun og starfsáætlun fyrir næsta starfsár.
    j. Tillögur um breytingar á lögum og reglugerðum teknar til afgreiðslu.
    k. Tillögur um önnur mál sem borist hafa til stjórnar teknar til afgreiðslu.
    l. Önnur mál.
    m. Kosningar. Álit kjörnefndar.
        1. Kosning stjórnar.
            a. Kosning formanns (annað hvert ár).
            b. Kosning 4ra manna í stjórn.
            d. Kosning 3ja varamanna í stjórn (annað hvert ár).
        2. Kosning fulltrúa frá landsfjórðungum.
            a. Kosning 4ra manna frá landsfjórðungum (annað hvert ár).
            b. Kosning 4ra varamanna frá landsfjórðungum (annað hvert ár).
        3. Kosning fulltrúa á íþróttaþing ÍSÍ.
        4. Kosning löggilts endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis.
        5. Kosning í aga- og úrskurðarnefnd KSÍ (8 menn annað hvert ár).
        6. Kosning í áfrýjunardómstól KSÍ.
            a. Kosning 3ja manna í áfrýjunardómstól
            b. Kosning 5 varamanna í áfrýjunardómstól
        7. Kosning í leyfisráð KSÍ (5 menn annað hvert ár).
        8. Kosning í leyfisdóm KSÍ.
            a. Kosning 5 manna í leyfisdóm (annað hvert ár).
            b. Kosning 3 varamanna í leyfisdóm (annað hvert ár).
        9. Kosning í samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ
            a. Kosning 3 manna í samninga- og félagaskiptanefnd (annað hvert ár).
            b. Kosning 3 varamanna í samninga- og félagaskiptanefnd (annað hvert ár).
        10. Kosning í siðanefnd KSÍ
            a. Kosning 3 manna í siðanefnd KSÍ (annað hvert ár).
            b. Kosning 3 varamanna í siðanefnd KSÍ (annað hvert ár).
        11. Kosning fulltrúa í kjaranefnd.
            a. Kosning 3ja manna í kjaranefnd (annað hvert ár).
            b. Kosning varamanns í kjaranefnd (annað hvert ár).
        12. Kosning kjörnefndar (3 menn annað hvert ár).
            n. Tilnefning og staðfesting eins fulltrúa ÍTF í stjórn og eins fulltrúa varamanns í stjórn (annað hvert ár).
            o. Fundargerð þingsins borin upp til afgreiðslu.
            p. Þingslit.

13.2 Stjórn KSÍ skal senda ÍSÍ og sambandsaðilum KSÍ fundargerð þingsins innan tveggja mánaða.

14. grein - Atkvæðagreiðsla

14.1 Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á knattspyrnuþingi, nema um lagabreytingar sé að ræða, en þá þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða þingfulltrúa. Meiri en helmingur þingfulltrúa þurfa að vera mættir á knattspyrnuþing svo atkvæðagreiðsla teljist gild en að öðrum kosti skal boða til annars knattspyrnuþings innan 7 daga.

14.2 Þingfulltrúar á knattspyrnuþingi greiða atkvæði um mál með handauppréttingu. Ef ¼ þingfulltrúa óska eftir skriflegri atkvæðagreiðslu, skal þingforseti verða við ósk þeirra. Kosning til stjórnar skal vera skrifleg. Þó er ávallt heimilt að kosningar á knattspyrnuþingi séu framkvæmdar með rafrænum hætti.

14.3 Ákvarðanir sem teknar eru á knattspyrnuþingi skulu taka gildi þegar í stað nema annað sé ákveðið á knattspyrnuþingi. Stjórn KSÍ skal ljúka gerð og birtingu nýrra reglugerða eða breytinga á reglugerðum, sem knattspyrnuþing samþykkir, innan fjögurra vikna.

15. grein – Aukaþing

15.1 Aukaþing skal kalla saman, ef nauðsyn krefur að mati stjórnar KSÍ eða helmingur aðildarfélaga óskar þess skriflega við stjórn KSÍ. Boðunar- og tilkynningarfrestur til aukaþings skal vera helmingi styttri en til reglulegs knattspyrnuþings.

15.2 Málefni þau, er aðilar að KSÍ óska eftir að tekin verði fyrir á aukaþingi, skulu tilkynnt stjórn KSÍ minnst hálfum mánuði fyrir þingsetningu.

15.3 Eigi síðar en viku fyrir boðað aukaþing, skal stjórn KSÍ senda aðildarfélögum dagskrá þingsins og tillögur þær, sem þá hafa borist.

15.4 Um rétt til þingsetu og atkvæðisrétt á aukaþingi fer samkvæmt 10. gr. Fulltrúafjöldi hvers aðildarfélags skal vera sá sami og á næsta knattspyrnuþingi á undan. Kjörbréfanefnd skal senda ný kjörbréf til aðildarfélaga samkvæmt nánari ákvæðum gr. 10.3.

15.5 Á aukaþingi má ekki gera lagabreytingar og ekki kjósa stjórn, nema bráðabirgðastjórn, ef meirihluti kjörinnar aðalstjórnar hefur sagt af sér eða hætt störfum af öðrum orsökum, eða stjórnin að eigin dómi orðið óstarfhæf.

15.6 Að öðru leyti gilda um aukaþing sömu ákvæði og um reglulegt knattspyrnuþing.


  V. STJÓRN KSÍ
  16. grein - Skipulag stjórnar KSÍ

16.1.Stjórn KSÍ skal skipuð tíu mönnum að formanni meðtöldum og þremur varamönnum. Varamenn taka sæti í stjórninni ef aðalmaður forfallast í sömu röð og þeir eru kosnir. Níu fulltrúar í stjórn KSÍ eru kjörnir beinni kosningu á ársþingi KSÍ. Tilnefning fulltrúa ÍTF skv. ákvæði 16.2 skal lögð fyrir ársþing til staðfestingar.

16.2 Auk kjörinna fulltrúa á ársþingi samkvæmt grein 16.1, skal formaður hagsmunasamtaka félaga í efstu deildum (Íslenskur Toppfótbolti) sitja í stjórn KSÍ, enda séu a.m.k. 2/3 hluti félaga í efstu- og næst efstu deild karla og kvenna aðilar að samtökunum og formaður samtakanna kjörinn af fulltrúum félaganna. Varaformaður ÍTF, sem jafnframt skal kjörinn af fulltrúum aðildarfélaga ÍTF, tekur sæti á stjórnarfundum KSÍ ef formaður er forfallaður. Fulltrúi hagsmunasamtaka félaga í efstu deildum (Íslenskur Toppfótbolti) í stjórn KSÍ skal uppfylla sömu hæfisskilyrði og stjórnarmenn, skv. grein 17.2.

16.3 Stjórn KSÍ skal funda reglulega með félögum og hagsmunasamtökum félaga þar sem farið verði yfir hagsmunamál félaganna.

17.grein - Kosning stjórnar KSÍ

17.1 Stjórn KSÍ er kosin á knattspyrnuþingi og hafa allir kjörnir þingfulltrúar atkvæðisrétt. Árlega skal kosið um fjóra stjórnarmenn. Kosning skal fara þannig fram:
    a. Kosning formanns, annað hvert ár, til tveggja ára í senn. Formaður skal ekki sitja lengur en sex kjörtímabil samfleytt.
    b. Kosning fjögurra manna í stjórn til tveggja ára. Tilnefning og staðfesting eins fulltrúa ÍTF til tveggja ára í stjórn KSÍ, skv. grein 16.2. Stjórnarmaður skal ekki sitja lengur en tíu     kjörtímabil samfleytt.
    c. Kosning 3ja manna til vara í stjórn til tveggja ára. Tilnefning og staðfesting eins fulltrúa ÍTF til vara í stjórn KSÍ, skv. grein 16.2. Kjör í varastjórn er ekki háð tímamörkum og     rýrir ekki tímalengd til setu í stjórn ef viðkomandi er kjörinn/kjörin til stjórnarsetu.

17.2 Þeir sem bjóða sig fram til embætta sem kosið er um samkvæmt grein 17.1. skulu vera lögráða, fjár síns ráðandi og mega ekki á síðustu þremur árum hafa hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga eða skattalögum. Óheimilt er að velja einstaklinga sem vitað er til að hafi hlotið refsidóma vegna brota á ákvæðum XXII. kafla almennra hegningarlaga, nr. 19/1940 til starfa innan íþróttahreyfingarinnar. Þeir sem kosnir eru í stjórn KSÍ og þeir sem kosnir eru til vara í stjórn KSÍ, að undanskildum fulltrúa ÍTF, skulu hvorki vera í launuðu starfi hjá aðildarfélögum KSÍ né sitja í stjórnum eða vera formaður ráða þeirra.*
*Fyrirvari; Hér skal tekið fram að framkvæmdastjórn ÍSÍ hefur ekki staðfest breytingu á þeim hluta greinar 17.2 sem undanskilur fulltrúa ÍTF frá hæfisskilyrði í lokamálslið greinarinnar. Framkvæmdastjórn ÍSÍ hefur sett þann fyrirvara að umræddur hluti greinar 17.2 komi ekki til framkvæmdar við stjórnarkjör og staðfestingu fulltrúa ÍTF. Tryggja skuli að breyting verði gerð á tilvitnuðu ákvæði greinar 17.2 á viðeigandi vettvangi KSÍ.

17.3 Sá sem býður sig fram til formanns eða stjórnar skulu hafa skrifleg meðmæli aðildarfélaga sem fara samanlagt með a.m.k. 12 atkvæði á knattspyrnuþingi.

17.4 Tilkynning um framboð til embætta sem kosið er um samkvæmt grein 17.1. og skrifleg meðmæli samkvæmt grein 17.3. skulu berast skrifstofu KSÍ minnst hálfum mánuði fyrir þing. Kjörnefnd er þó heimilt að samþykkja framboð sem fram kemur síðar ef nægjanlegur fjöldi hefur ekki tilkynnt framboð sitt innan tilkynningarfrests.

17.5 Allar kosningar eru leynilegar og skriflegar nema frambjóðendur séu jafn margir og kjósa skal. Kosning skal vera bundin við þá sem gefa kost á sér og er atkvæði aðeins gilt, ef kosnir eru jafnmargir og kjósa á.

17.6 Til þess að ná kjöri sem formaður KSÍ, þarf meirihluta greiddra atkvæða. Náist ekki meirihluti við fyrstu kosningu, skal kjósa á ný, bundinni kosningu, um þá tvo menn, sem flest atkvæði hlutu. Ræður þá einfaldur meirihluti atkvæða. Verði þeir jafnir skal kjósa á ný með sama hætti og verði þeir enn jafnir, ræður hlutkesti.

17.7 Við kosningu í önnur embætti á knattspyrnuþingi gildir sú regla, að þeir sem flest atkvæði fá eru rétt kjörnir. Fái fleiri en þeir, sem kjósa á, jafnmörg atkvæði skal kjósa um þá á ný, bundinni kosningu. Verði þeir enn jafnir, ræður hlutkesti.


  18. grein - Verkaskipting stjórnar KSÍ

18.1 Stjórn KSÍ kýs fyrsta og annan varaformann úr hópi stjórnarmanna til eins árs í senn.

18.2 Stjórn KSÍ skal koma saman til fundar minnst sex sinnum á ári. Formaður boðar til funda og stýrir þeim. Ef 5 aðalmenn óska eftir fundi, skal formaður boða til hans. Einfaldur meirihluti atkvæða ræður úrslitum mála á stjórnarfundi en verði atkvæði jöfn, ræður atkvæði formanns.

18.3 Stjórnin skiptir með sér verkum að öðru leyti en ákveðið er í lögum þessum og setur sér starfsreglur.  19. grein - Starfssvið stjórnar KSÍ

19.1.Stjórn KSÍ fer með málefni sambandsins og skal annast um að skipulag þess og starfsemi sé jafnan í góðu horfi. Undir starfssvið stjórnarinnar fellur m.a. eftirfarandi:
    1. að framkvæma ályktanir knattspyrnuþings,
    2. að bera ábyrgð á fjármálum KSÍ,
    3. að ráða framkvæmdastjóra til að annast daglegan rekstur og setja honum starfslýsingu,
    4. að vinna að eflingu knattspyrnu í landinu,
    5. að hafa samráð við og sitja reglubundna fundi með fulltrúum aðildarfélaga KSÍ og annarra hagsmunaaðila,
    6. að setja stjórn, nefndum og starfsfólki starfsreglur, sem byggi á góðum stjórnarháttum og gildum laga KSÍ,
    7. að setja nauðsynlegar reglur og bráðabirgðaákvæði um knattspyrnumál á Íslandi,
    8. að annast útgáfu á knattspyrnulögunum og reglugerðum fyrir knattspyrnu, og sjá til þess að þær séu jafnan í samræmi við alþjóðareglur,
    9. að hafa yfirstjórn með Íslandsmóti karla og kvenna í öllum aldursflokkum, bikarkeppnum og öðrum landsmótum,
    10. að ákveða stað og tíma fyrir alþjóðamót á Íslandi í samræmi við alþjóðlega leikdaga í samræmi við ákvarðanir FIFA og UEFA,
    11. að taka ákvarðanir um þátttöku íslenskra knattspyrnuliða á alþjóðavettvangi þegar það á við,
    12. að tefla fram landsliðum í knattspyrnu í keppni á alþjóðavettvangi,
    13. að ráða þjálfara A-landsliða til starfa,
    14. að koma fram erlendis fyrir hönd knattspyrnuhreyfingarinnar í landinu,
    15. að skera úr ágreiningi eða taka ákvarðanir um málefni sem lög þessi eða/og reglugerðir KSÍ ná ekki yfir,
    16. að taka ákvarðanir um veitingu heiðursmerkja og viðurkenninga,
    17. að bera ábyrgð á fjármálum KSÍ, þ.m.t. að fylgja eftir samþykktri fjárhagsáætlun. Stjórn KSÍ skal ekki víkja frá samþykktri fjárhagsáætlun nema hún telji gildar ástæður til     og að fenginni umsögn fjárhags- og endurskoðunarnefndar. Í því tilviki skal hún leggja fyrir á næsta ársþingi greinargerð með skýringum á frávikunum. Ákvarðanir um     meiriháttar skuldbindingar skal bera undir ársþing KSÍ eða aukaþing.

19.2 Stjórn KSÍ hefur eftirlit með því að lög KSÍ, reglugerðir KSÍ og leikreglur séu haldin og getur hún vísað brotum aðila til aga- og úrskurðarnefndar KSÍ.

19.3 Stjórn KSÍ og allir þeir sem koma fram á vegum KSÍ skulu fara eftir þeim lögum og reglugerðum, sem gilda á hverjum tíma.

20. grein – Formaður stjórnar KSÍ

20.1 Formaður stjórnar KSÍ er, ásamt framkvæmdastjóra, málsvari sambandsins og ber ásamt stjórn ábyrgð á framkvæmd stefnumála, stefnumótunar og samþykkta ársþings. Formaðurinn skal kappkosta að ávallt séu sem best tengsl og samstarf milli sambandsins og aðildarfélaga.

20.2 Formaður stjórnar KSÍ annast samskipti við knattspyrnusambönd annarra ríkja og álfusambönd. Hann kemur fram fyrir hönd KSÍ á alþjóðavettvangi og gagnvart FIFA og UEFA.

20.3 Formaður stjórnar KSÍ ber ábyrgð á samskiptum sambandsins við ríki, sveitarfélög og ÍSÍ.

20.4 Formaður stjórnar KSÍ fær greitt fyrir störf sín, sbr. gr. 35 um kjaranefnd.


  21. grein – Framkvæmdastjóri KSÍ

21.1 Framkvæmdastjóri KSÍ annast daglegan rekstur sambandsins og framfylgir stefnu stjórnar. Framkvæmdastjóri skal hafa prókúru fyrir sambandið. Hann er yfirmaður starfsmanna sem ráðnir eru til sambandsins. Daglegur rekstur tekur ekki til ráðstafana sem eru óvenjulegar eða mikils háttar. Slíkar ráðstafanir getur framkvæmdastjóri aðeins gert samkvæmt sérstakri heimild frá stjórn. Framkvæmdastjóri skal uppfylla sömu hæfisskilyrði og stjórnarmenn, sbr. grein 17.2. Allar meiriháttar skuldbindingar af hálfu KSÍ skulu samþykktar af stjórn.

21.2 Framkvæmdastjóri KSÍ getur vísað brotum aðila á lögum KSÍ, reglugerðum KSÍ og leikreglum til aga- og úrskurðarnefndar KSÍ til úrskurðar.


  22.grein - Reglugerðir

22.1 Stjórn KSÍ setur nauðsynlegar reglugerðir um þau málefni, sem snúa að allri framkvæmd laga þessara. Nær það til breytinga á gildandi reglugerðum sem og setningu nýrra reglugerða. Allar reglugerðir skulu vera aðgengilegar og birtar á vefsíðu KSÍ.

22.2 Nýjar reglugerðir og breytingar á gildandi reglugerðum skulu kynntar aðildarfélögum með dreifibréfi og taka þær gildi samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar KSÍ. Ekki þarf að birta þær með sérstökum hætti svo þær öðlist gildi heldur er nægjanlegt að þær séu kynntar með dreifibréfi og gerðar aðgengilegar í samræmi við grein 22.1.

VI. NEFNDIR KSÍ
  23. grein - Fastanefndir

23.1 Stjórn KSÍ skal að loknu knattspyrnuþingi skipa eftirtaldar fastanefndir:
    a. Dómaranefnd
    b. Fjárhags- og endurskoðunarnefnd
    c. Fræðslunefnd
    d. Grasrótarnefnd
    e. Heilbrigðisnefnd
    f. Laga- og leikreglnanefnd
    g. Mannvirkjanefnd
    h. Markaðsnefnd
    i. Mótanefnd
    j. Knattspyrnu- og þróunarnefnd

23.2 Fastanefndir starfa í umboði stjórnar KSÍ skv. lögum og reglugerðum sambandsins. Stjórn KSÍ skal setja fastanefndum nauðsynlegar starfsreglur. Fastanefndir hafa ekki sérstakan fjárhag.

23.3 Stjórn KSÍ skal gæta þess að í nefndum á vegum sambandsins séu skipaðir aðilar af báðum kynjum og þar á meðal fulltrúar félaga eða hagsmunasamtaka félaganna.

24. grein - Dómaranefnd

24.1 Dómaranefnd hefur umsjón með dómaramálum KSÍ, ber ábyrgð á flokkun og vali dómara á leiki á vegum sambandsins og sér um fræðslumál dómara. Nefndin annast útgáfu knattspyrnulaganna á íslensku og sér um að dómarar framfylgi þeim. Dómaranefnd skal að mestu vera skipuð reyndum fyrrverandi dómurum.

25.grein - Fjárhags- og endurskoðunarnefnd

25.1 Fjárhags- og endurskoðunarnefnd hefur umsjón með fjármálum KSÍ og gerir tillögu að fjárhagsáætlun. Nefndin annast eftirlit og skoðar reglulega framgang rekstraráætlana sambandsins, sbr. ákvæði laga um ársreikninga.


  26. grein – Fræðslunefnd

26.1 Fræðslunefnd hefur umsjón með og skipuleggur fræðslumál KSÍ og annast sér í lagi menntun knattspyrnuþjálfara.


  27. grein – Grasrótarnefnd

27.1 Grasrótarnefnd hefur umsjón með útbreiðslu og viðburðum með það að markmiði að sem flestir fái tækifæri á að taka þátt í leik og starfi innan vébanda knattspyrnusambandsins.


  28. grein – Heilbrigðisnefnd

28.1 Heilbrigðisnefnd er KSÍ og aðildarfélögum sambandsins til ráðgjafar um heilbrigðismál. Nefndin skal vinna að eflingu þekkingar á heilbrigðismálum innan knattspyrnuhreyfingarinnar og fylgjast með þróun á alþjóðaregluverki í málaflokknum.

29. grein - Laga- og leikreglnanefnd

29.1 Laga- og leikreglnanefnd er KSÍ og aðildarfélögum til ráðgjafar um lög og reglugerðir sambandsins. Nefndin fer yfir tillögur sem berast fyrir knattspyrnuþing og metur hvort þær séu rétt fram settar og uppfylli kröfur til þinglegrar afgreiðslu.

30. grein - Mannvirkjanefnd

30.1 Mannvirkjanefnd er KSÍ og aðildarfélögum sambandsins til ráðgjafar um knattspyrnumannvirki og mannvirkjasjóð. Nefndin annast flokkun knattspyrnuvalla og gerir tillögur til stjórnar KSÍ um veitingu vallarleyfa fyrir knattspyrnuvelli.


  31. grein – Markaðsnefnd

31.1 Markaðsnefnd er KSÍ og aðildarfélögum sambandsins til ráðgjafar um markaðsmál. Nefndin vinnur að framgangi vörumerkja KSÍ og ímyndar knattspyrnuhreyfingarinnar.

32. grein - Mótanefnd

32.1 Mótanefnd annast yfirstjórn mótamála KSÍ, þar með talið skipulag landsmóta, niðurröðun þeirra og eftirlit með framkvæmd, sbr. reglugerð KSÍ um knattspyrnumót.

33. grein – Knattspyrnu- og þróunarnefnd

33.1 Knattspyrnu- og þróunarnefnd skal vera vettvangur nýrra hugmynda og þróunar í íslenskri knattspyrnu og vinna að eflingu knattspyrnunnar, þ.m.t. afreksstefnu og framþróunar leikmanna og landsliða.


  34. grein - Aðrar nefndir

34.1 Knattspyrnuþing KSÍ getur skipað sérstakar tímabundnar nefndir, sem starfa á milli knattspyrnuþinga, til að fjalla um málefni, sem nánar eru ákvörðuð á þinginu.

34.2 Stjórn KSÍ getur skipað sérstakar nefndir til að fjalla um afmörkuð verkefni.


  VII. SJÁLFSTÆÐAR NEFNDIR OG DÓMSTIG
  35. grein - Kjaranefnd

35.1. Kjaranefnd er skipuð þremur fulltrúum og einum til vara og er kosin á ársþingi KSÍ til tveggja ára.

35.2. Hlutverk nefndarinnar er eftirfarandi:
    a. Að gera tillögu til stjórnar KSÍ um laun, viðmiðun launabreytinga og starfstengd kjör formanns KSÍ og ganga frá launasamningi við hann að fenginni staðfestingu stjórnar KSÍ     á tillögu nefndarinnar.
    b. Að gera tillögu til stjórnar KSÍ að reglum varðandi greiðslu dagpeninga, útlagðan kostnað og ferðakostnaðar fulltrúa í stjórn KSÍ og annarra sem fallið gætu undir slíkar         reglur.
    c. Að gera tillögu að öðrum þeim reglum sem lúta að greiðslum til kjörinna fulltrúa og fulltrúa í fastanefndum KSÍ.

35.3. Kjaranefnd skal halda fundargerðir um fundi sína og leggja fyrir stjórn KSÍ. Ákvarðanir nefndarinnar skulu bókaðar og rökstuddar.

35.4. Um hæfi þeirra sem kosin eru í kjaranefnd skal farið eftir hæfisreglum stjórnsýslulaga. Þau sem kosin eru í kjaranefnd skulu hvorki vera í launuðu starfi né sitja í stjórnum eða ráðum aðildarfélaga og/eða knattspyrnusambandsins.

36. grein - Aga- og úrskurðarnefnd

36.1 Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ skal skipuð formanni og tveimur varaformönnum, sem skulu allir löglærðir, og auk þeirra fimm mönnum. Skulu þeir kosnir á knattspyrnuþingi til tveggja ára í senn.

36.2 Nefndin starfar skv. aga- og úrskurðarreglum KSÍ og skulu a. m. k. þrír taka þátt í ákvörðun nefndarinnar og skal a. m. k. einn þeirra vera formaður eða varaformaður.

36.3 Nefndin getur tekið ákvörðun um viðurlög skv. lögum þessum, reglugerðum KSÍ og aga- og úrskurðarreglum KSÍ gegn aðildarfélögum, forráðamönnum, leikmönnum, þjálfurum, starfsmönnum, umboðsmönnum og öðrum þeim, sem eru innan vébanda aðildarfélaga KSÍ.

36.4 Um hæfi þeirra sem kosin eru í aga- og úrskurðarnefnd skal farið eftir hæfisreglum stjórnsýslulaga. Þau sem kosin eru í aga- og úrskurðarnefnd skulu hvorki vera í launuðu starfi né sitja í stjórnum eða ráðum aðildarfélaga og/eða knattspyrnusambandsins.


  37. grein – Siðanefnd

37.1 Siðanefnd KSÍ starfar samkvæmt lögum þessum, siðareglum KSÍ og siðareglum FIFA (FIFA Code of Ethics). Hlutverk siðanefndar KSÍ er að fjalla um þau mál sem til hennar er beint samkvæmt siðareglum KSÍ og úrskurða í málum sem falla undir ákvæði siðareglnanna.

37.2 Siðanefnd skal skipuð þremur fulltrúum og jafnmörgum til vara. Fulltrúar í nefndina skulu kosnir á reglulegu knattspyrnuþingi og þar af einn sem formaður. Kosið skal til tveggja ára í senn.

37.3 Um hæfi þeirra sem kosin eru í siðanefnd skal farið eftir hæfisreglum stjórnsýslulaga. Þau sem kosin eru í siðanefnd skulu hvorki vera í launuðu starfi né sitja í stjórnum eða ráðum aðildarfélaga og/eða knattspyrnusambandsins.

38. grein – Áfrýjunardómstóll

38.1 Áfrýjunardómstóll KSÍ starfar skv. lögum þessum og reglugerð KSÍ um áfrýjunardómstól.

38.2 Áfrýjunardómstóll KSÍ skal skipaður 3 löglærðum dómurum og 5 löglærðum til vara.

38.3 Dómarar skulu kosnir á reglulegu knattspyrnuþingi til setu fram að næsta reglulega knattspyrnuþingi og kýs dómstóllinn sér forseta úr hópi aðalmanna.

38.4 Dómstóllinn starfar skv. lögum þessum og reglugerð KSÍ um áfrýjunardómstól KSÍ og skulu a. m. k. þrír dómarar fara með mál og skipar forseti í dóminn í hverju máli fyrir sig.

38.5 Dómstóllinn tekur fyrir áfrýjanir vegna úrskurða aga- og úrskurðarnefndar og siðanefndar sem ekki eru endanlegir samkvæmt reglugerð KSÍ um aga- og úrskurðarmál og siðareglum KSÍ.

38.6 Ákvarðanir dómstólsins eru bindandi fyrir málsaðila. Þó er heimilt að áfrýja þeim málum áfrýjunardómstóls KSÍ sem varða Ólympíusáttmálann eða túlkun á honum til áfrýjunardómstóls ÍSÍ. Málsmeðferð fyrir áfrýjunardómstóli ÍSÍ fer eftir lögum ÍSÍ.

38.7. Um hæfi þeirra sem kosin eru í áfrýjunardómstól KSÍ skal farið eftir hæfisreglum stjórnsýslulaga. Þau sem kosin eru í áfrýjunardómstól KSÍ skulu hvorki vera í launuðu starfi né sitja í stjórnum eða ráðum aðildarfélaga og/eða knattspyrnusambandsins.

39. grein – Samninga- og félagaskiptanefnd

39.1 Samninga- og félagaskiptanefnd KSÍ starfar skv. lögum þessum og reglugerð KSÍ um félagaskipti, samninga og stöðu leikmanna og félaga. Hlutverk samninga- og félagaskiptanefndar KSÍ er að fjalla um þau málefni sem til hennar er beint samkvæmt lögum og reglugerðum KSÍ og úrskurða í ágreiningsmálum, sem nefndinni berast.

39.2 Samninga- og félagaskiptanefnd skal skipuð þremur löglærðum nefndarmönnum og þremur löglærðum til vara.

39.3 Nefndarmenn skulu kosnir á reglulegu knattspyrnuþingi og þar af einn formaður. Kosið skal til tveggja ára í senn.

39.4 Úrskurðir samninga- og félagaskiptanefndar um ágreiningsefni eru bindandi fyrir deiluaðila.

39.5 Um hæfi þeirra sem kosin eru í samninga- og félagaskiptanefnd skal farið eftir hæfisreglum stjórnsýslulaga. Þau sem kosin eru í samninga- og félagaskiptanefnd skulu hvorki vera í launuðu starfi né sitja í stjórnum eða ráðum aðildarfélaga og/eða knattspyrnusambandsins.


  40. grein - Lögsaga o.fl.

40.1 Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ, siðanefnd KSÍ og áfrýjunardómstóll KSÍ hafa fullnaðarlögsögu yfir þeim málefnum sem koma upp innan vébanda Knattspyrnusambands Íslands, sem varða lög og reglugerðir KSÍ eftir því sem við á. Dómstóll ÍSÍ er þó ávallt fyrsta dómstig er varða brot á 2. grein og 10. grein í lyfjareglum Lyfjaeftirlits Íslands.

40.2 Aga- og úrskurðarnefnd KSÍ, siðanefnd KSÍ og áfrýjunardómstóll KSÍ skulu lúta lögum þessum og reglugerðum og skulu öll ágreiningsmál gagnvart aðildarfélögum KSÍ, forráðamönnum félaganna, leikmönnum, þjálfurum, liðsstjórum, umboðsmönnum og öðrum þeim sem eru innan vébanda aðildarfélaga KSÍ rekin fyrir aga- og úrskurðarnefnd KSÍ, siðanefnd KSÍ og áfrýjunardómstól KSÍ nema það sé sérstaklega heimilað í lögum eða reglugerðum KSÍ að reka málið fyrir öðrum nefndum innan KSÍ. Aldrei skal heimilt að reka ágreiningsmál vegna laga- og reglugerða KSÍ fyrir almennum dómstólum.

40.3 Niðurstöðum ágreinings- og/eða kærumála innan KSÍ er heimilt að skjóta með áfrýjun til Alþjóða Íþróttadómstólsins CAS. Á það aðeins við ef málskotleiðir innan íþróttahreyfingarinnar á Íslandi hafa verið tæmdar. Alþjóða Íþróttadómstóllinn CAS leysir þá endanlega úr ágreiningsmálinu í samræmi við reglur um gerðardómsmeðferð mála á íþróttasviði (Code of Sports-Related Arbitration), nema landslög kveði á um annað.

40.4 Ágreiningsmál alþjóðlegs eðlis sem sprottin eru frá eða varða lög, reglugerðir, tilskipanir eða ákvarðanir FIFA eða UEFA, má á seinasta málskotsstigi aðeins áfrýja til Alþjóða Íþróttadómstólsins CAS samkvæmt lögum FIFA og UEFA.


  VIII. KNATTSPYRNUMÓT
  41. grein - Knattspyrnumót

41.1 Í Íslandsmóti meistaraflokks karla skal þátttökuliðum skipt í 7 deildir, efsta deild skal skipuð 12 liðum, 1. deild 12 liðum, 2. deild 12 liðum, 3 deild 12 liðum, 4. deild 10 liðum, 5. deild 16 liðum sem leika í tveimur riðlum og Utandeild skal skipuð þeim aðilum, sem ekki eiga lið í sex efstu deildunum.

41.2 Í Íslandsmóti meistaraflokks kvenna skal þátttökuliðum skipt í a.m.k. 3 deildir, efsta deild skal skipuð 10 liðum, 1. deild 10 liðum og 2. deild skal skipuð þeim aðilum, sem ekki eiga lið í tveimur efstu deildunum. Tilkynni fleiri en 11 lið sig til keppni í 2. deild kvenna, þá er stjórn KSÍ heimilt að skipta þátttökuliðum í fleiri deildir, en þá skal 2. deild kvenna skipuð 8-10 liðum og 3. deild kvenna skal skipuð þeim aðilum, sem ekki eiga lið í þremur efstu deildunum samkvæmt fyrirkomulagi skilgreindu í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót.

41.3 Stjórn KSÍ getur ákveðið að gefa deildum karla og kvenna nafn.

41.4 Í efstu deildum karla og kvenna, 1. deildum karla og kvenna, 2. deild karla, 3. deild karla og 4. deild karla er leikin að lágmarki tvöföld umferð þar sem hvert lið leikur tvo leiki gegn hverju hinna liðanna, heima og heiman. Í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót skal kveðið nánar á um fyrirkomulag móta, s.s. fjölda leikja í hverri deild, reglur um færslu liða á milli deilda og deildarmeistara. Breytingar á keppnisfyrirkomulagi skulu gerðar að höfðu samráði við þátttökulið þeirra deilda sem breytingin hefur áhrif á. Breytingar skulu kynntar aðildarfélögum KSÍ eigi síðar en 15. nóvember ár hvert fyrir komandi keppnistímabil. Endanlegar reglur um keppnisfyrirkomulag skulu vera staðfestar í reglugerð eigi síðar en 1. desember ár hvert fyrir komandi keppnistímabil.

41.5 Öll knattspyrnumót og knattspyrnuleikir skulu fara fram samkvæmt lögum þessum og reglugerð KSÍ um knattspyrnumót og leitast skal við að þau séu í samræmi við móta- og keppendareglum ÍSÍ, svo og starfsreglur knattspyrnuráða, sem samþykktar hafa verið af viðkomandi héraðssambandi og staðfestar af KSÍ.


  42. grein - Hlutafélög

42.1 Þátttökuréttur í mótum á vegum KSÍ er bundinn við aðildarfélög. Aðildarfélög geta með skriflegum samningi falið sérstökum hlutafélögum rekstur tiltekinna þátta starfsemi sinnar. Aðildarfélagið skal fara með meirihluta atkvæða á aðalfundi hlutafélagsins og megintilgangur hlutafélagsins skal vera bundinn við rekstur íþróttafélags og tengd efni. Eftirfarandi skal koma fram í samningi aðila:
    a. Hlutafélagið skuldbindur sig til að fara eftir lögum þessum, ákvörðunum KSÍ, reglugerðum KSÍ, starfsreglum KSÍ og gangast undir allar þær sömu skyldur og aðildarfélög         bera samkvæmt lögum þessum.
    b. Leikmenn skulu vera félagar í aðildarfélaginu.
    c. Aðildarfélagið skal halda áfram starfsemi sinni svo það fullnægi öllum kröfum sem gerðar eru til aðildar þess í lögum þessum.
    d. Hlutafélagið getur með engum hætti framselt rétt sinn gagnvart aðildarfélaginu, hvaða nafni sem kann að nefnast.
    e. Ef hlutafélagið verður gjaldþrota eða lagt niður með öðrum hætti þá færast öll réttindi skv. samningi aðila aftur til aðildarfélagsins.
    f. Hlutafélagið skuldbindur sig til að upplýsa og afhenda KSÍ öll þau gögn sem krafist er varðandi rekstur félagsins og nær þetta einnig til leyfiskerfis KSÍ.
    g. Samning aðila skal leggja fyrir stjórn KSÍ innan 7 daga frá dagsetningu hans og tekur ekki gildi fyrr en við samþykki stjórnar KSÍ.

42.2. Ekki er heimilt að fleiri en eitt aðildarfélag sé með samning við eitt og sama hlutafélagið né að hlutafélagið eigi hluti í öðru hlutafélagi sem er með slíkan samning við aðildarfélag. Jafnframt mega eigendur hlutafélags með samning við aðildarfélag ekki vera í nánum tengslum við annan aðila með slíkan samning. Með nánum tenglum er átt við þegar tveir eða fleiri einstaklingar eða lögaðilar tengjast, með beinum eða óbeinum hætti, eignarhaldi á minnst 5% hlutafjár eða yfirráð yfir 5% af atkvæðisrétti.

42.3 Ef brotið er gegn ákvæði þessu þá getur stjórn KSÍ fellt úr gildi samning sem áður var samþykktur.

42.4 Stjórn KSÍ setur nánari reglur varðandi hlutafélög í reglugerð KSÍ um knattspyrnumót og/eða öðrum reglugerðum þar sem við á.

43. grein - Leyfiskerfi

43.1 Aðildarfélög, sem eiga rétt á þátttöku í efstu og 1. deild Íslandsmótsins í meistaraflokki karla og í efstu deild Íslandsmótsins í meistaraflokki kvenna skulu árlega sækja um þátttökuleyfi.

43.2 Til þess að fá þátttökuleyfi skulu félögin uppfylla tilteknar kröfur KSÍ varðandi skipulag, aðstöðu og fjármál. Kröfurnar eru byggðar á samræmdum staðli UEFA og íslenskum aðstæðum.

43.3 Stjórn KSÍ skal gefa út leyfisreglugerð KSÍ, sem gerir grein fyrir ofangreindum kröfum og leyfisferlinu. Leyfisreglugerðin skal vera samþykkt af UEFA.

43.4 Leyfisnefndir, kjörnar á knattspyrnuþingi, stýra leyfisferlinu ásamt leyfisstjóra sem starfar á skrifstofu KSÍ.

IX. VIÐURLÖG OG REFSINGAR
  44. grein - Viðurlög

44.1 Viðurlög við brotum á lögum þessum og reglugerðum KSÍ geta verið eftirfarandi gagnvart félögum:
    a. Áminning.
    b. Félagaskiptabann.
    c. Leika án áhorfenda.
    d. Leika á hlutlausum velli.
    e. Bann að leika á tilteknum leikvelli.
    f. Ógilding leiks.
    g. Brottvísun úr móti.
    h. Ósigur í leik.
    i. Stig frádregin.
    j. Fall í lægri deild.
    k. Fésekt.
    l. Dagsektir.

44.2 Viðurlög við brotum á lögum þessum og reglugerðum KSÍ geta verið eftirfarandi gagnvart einstaklingum:
    a. Áminning.
    b. Brottvísun.
    c. Leikbann.
    d. Bann frá búningsklefum og/eða varamannabekk.
    e. Bann frá leikvangi.
    f. Bann frá allri þátttöku í knattspyrnu.

XI. REIKNINGAR
  45. grein - Reikningsárið

45.1 Reikningsár KSÍ er almanaksárið.

45.2 Reikningar KSÍ skulu undirritaðir af meirihluta stjórnar og framkvæmdastjóra.

45.3 Endurskoðendur KSÍ skulu vera löggiltir endurskoðendur og óháðir KSÍ.

45.4 Reikningar KSÍ skulu endurskoðaðir og áritaðir af kjörnum endurskoðanda.


  XII. ÝMIS ÁKVÆÐI
  46. grein - Réttindi

46.1 KSÍ og félögin innan KSÍ eru eigendur alls réttar, sem tengist mótahaldi KSÍ og/eða öðrum viðburðum skipulögðum af KSÍ. Þessi réttur og hagnýting hans nær m.a. til hvers kyns fjárhagslegra réttinda, upptöku- og útsendingaréttinda af öllu tagi, t.d. í sjónvarpi, í útvarpi, á internetinu og í síma, markaðsréttinda, kynningar- og höfundarréttar að höfðu samráði aðila.

46.2 Lúti hagnýting réttinda, svo sem sjónvarpsréttinda, markaðsréttinda, nafnaréttinda deilda, sala auglýsinga og markaðssetning að ákveðnum deildum, fara félög í þeirri deild eða deildum, eða viðurkennd hagsmunasamtök þeirra, með samningsumboð og ráðstöfun allra réttinda.


  47. grein – Fulltrúar landsfjórðunga

47.1 Fulltrúar landsfjórðunga eru fjórir, einn fyrir Vesturland og Vestfirði, einn fyrir Norðurland, einn fyrir Austurland og einn fyrir Suðurland. Landshlutafulltrúar eru trúnaðarmenn KSÍ á hverju svæði. Hlutverk fulltrúa landsfjórðunga er að fylgjast með starfi knattspyrnufélaga í fjórðungnum, stöðu knattspyrnunnar á svæðinu og skila KSÍ greinargerð um stöðu mála ásamt tillögum um aðgerðir eftir því sem þörf krefur.

47.2 Stjórn KSÍ skal a.m.k. ársfjórðungslega boða fulltrúa landsfjórðunga á stjórnarfund. Á þeim fundum hafa kjörnir fulltrúar landsfjórðunga málfrelsi og tillögurétt.


  48. grein - Heiðursformaður

48.1 Knattspyrnuþing má kjósa heiðursformann Knattspyrnusambands Íslands, ef 4/5 mættra þingfulltrúa samþykkja kjörið.

48.2 Heiðursformenn KSÍ hafa rétt til setu á knattspyrnuþingum og hafa þar málfrelsi. Heiðursformenn KSÍ koma fram fyrir hönd sambandsins, þegar stjórn þess eða formaður kunna að óska og fela þeim það.


  49. grein - Önnur atvik

49.1 Stjórn KSÍ hefur lokaákvörðun um öll þau málefni varðandi knattspyrnuna innan vébanda ÍSÍ, sem lög þessi eða reglugerðir KSÍ ná ekki sérstaklega til eða þegar meiriháttar utanaðkomandi atburðir krefjast þess.


  50. grein - Sambandsslit

50.1 Tillögu um að leggja KSÍ niður má aðeins taka fyrir á lögmætu knattspyrnuþingi. Til þess að samþykkja þá tillögu, þarf minnst 3/4 hluta atkvæða.

50.2 Hafi slík tillaga verið samþykkt, skal gera öllum sambandsaðilum grein fyrir henni í þinggerðinni, og tillagan síðan látin ganga til næsta reglulegs þings. Með fulltrúakjöri sínu til þess þings, taka aðilar afstöðu til tillögunnar. Verði tillagan samþykkt aftur, er það fullgild ákvörðun um að leggja KSÍ niður. Ákveður það þing síðan hvernig ráðstafa skuli eignum KSÍ, en þeim má aðeins verja til eflingar knattspyrnuíþróttar í landinu.


  51. grein - Gildistaka

51.1 Lög þessi öðlast gildi við samþykki þeirra á knattspyrnuþingi í febrúar og að lokinni staðfestingu framkvæmdastjórnar ÍSÍ og falla þá eldri lög úr gildi.


  Samþykkt af ársþingi KSÍ 25. febrúar 2023.
  Samþykkt af framkvæmdastjórn ÍSÍ 11. júlí 2023.