Samkeppnisréttarstefna KSÍ

I. Almennt

Tilgangur samkeppnisréttarstefnu KSÍ – Knattspyrnusambands Íslands er að tryggja fagleg og gegnsæ vinnubrögð í starfsemi sambandsins og aðildarfélaga þess og fyrirbyggja háttsemi sem brotið gæti gegn ákvæðum samkeppnislaga, nr. 44/2005. Samkeppnisréttarstefna þessi skal vera aðgengileg á heimasíðu KSÍ og skal henni jafnframt dreift til aðildarfélaga og allra fulltrúa sem starfa á vettvangi þeirra og sambandsins.
KSÍ leggur ríka áherslu á að aðildarfélög sambandsins ástundi öfluga og sanngjarna samkeppni og virði í hvívetna ákvæði samkeppnislaga. Að sama skapi gerir KSÍ ríkar kröfur hvað varðar eftirfylgni með samkeppnislögum gagnvart eigin starfsemi sambandsins. Samkeppnislög eru sett til að efla virka samkeppni og vinna gegn viðskiptaháttum sem hafa að markmiði eða af þeim leiðir að samkeppni sé raskað eða hún takmörkuð. Stjórn KSÍ og stjórnendur aðildarfélaga bera ábyrgð á því að kynna fyrir aðildarfélögum og starfsmönnum þeirra samkeppnisréttaráætlun KSÍ og sjá til þess að henni sé fylgt í hvívetna. Verði aðilar uppvísir að því að brjóta gegn samkeppnislögum í störfum sínum af ásetningi eða stórfelldu gáleysi kann því að fylgja ábyrgð samkvæmt ákvæðum samkeppnislaga, þ.m.t. refsiábyrgð einstaklinga.  
KSÍ áréttir mikilvægi þess að allt starf á vettvangi sambandsins, hvort sem það er starfsemi stjórnar, skrifstofu KSÍ eða í nefndum eða ráðum á vegum sambandsins, sé ávallt framkvæmt í anda samkeppnislaga. Tekur þetta einnig til ráðgjafa og verkefnaráðinna starfsmanna KSÍ. Það sama á við um alla stefnumótum eða áætlunargerð á vettvangi KSÍ sem skal ávallt vera unnin í samræmi við samkeppnislög. Eftirfylgni með ákvæðum samkeppnislaga er því ekki valkvæð í starfsemi KSÍ heldur ófrávíkjanleg skylda.  

II. Aðild 

Skilyrði aðildar að KSÍ skulu vera gegnsæ, málefnaleg og hlutlaus og skal gerð grein fyrir þeim í lögum og reglugerðum KSÍ á hverjum tíma. Skal öllum er uppfylla skilyrðin heimil innganga í samtökin enda uppfylli viðkomandi félag önnur aðildarskilyrði laga og reglugerða ÍSÍ.  

III. Samskipti 

Þátttaka í starfi KSÍ felur m.a. í sér miðlun á upplýsingum og reynslu og þátttöku í umræðu um sameiginleg hagsmunamál aðildarfélaga. Samskipti milli aðildarfélaga skal þó ávallt hagað þannig tryggt sé að ákvæði laga séu virt og að á engan hátt stuðlað að samráði eða samstilltum aðgerðum í skilningi samkeppnislaga. Í skilningi samkeppnislaga er litið á samskipti aðildarfélaga á vettvangi KSÍ með sambærilegum hætti og öll önnur samskipti. Samskipti á vettvangi KSÍ skulu því aldrei fela í sér tilvísanir til verðs eða upplýsingaskipta um markaði eða annað sem rétt er að leynt skuli fara milli samkeppnisaðila.
Sem hluta af þessari samkeppnisréttarstefnu mun stjórn setja sér leiðbeiningar fyrir fundi og samskipti á vegum KSÍ sem skulu höfð til hliðsjónar á fundum stjórnar KSÍ sem og á fundum ráða og nefnda sem starfa á vettvangi sambandsins. 

IV. Öflun og miðlun upplýsinga 

Við öflun og miðlun upplýsinga á vettvangi KSÍ skal í hvívetna gætt að trúnaði og verklag ávallt vera með þeim hætti að komið sé í veg fyrir að viðkvæmar eða sérgreinanlegar upplýsingar einstakra aðildarfélaga geti borist í hendur annarra aðildarfélaga eða þriðja aðila. Við miðlun upplýsinga, hvort heldur er í ræðu eða riti, beint eða óbeint, skal þess einnig ávallt gætt að ekki sé miðlað upplýsingum um viðskipti, viðskiptahætti eða markaðshlutdeild einstakra aðildarfélaga. Þegar unnið er að rannsóknum á einstökum þáttum í starfi aðildarfélaga, s.s. markaðslegum, fjárhagslegum eða sögulegum upplýsingum skal þess ávallt gætt að um sé að ræða samtölur fyrir skilgreinda hópa aðildarfélaga og að ekki sé unnt að bera kennsl á upplýsingar einstakra aðildarfélaga. 

V. Fræðsla 

Starfsmönnum KSÍ og fulltrúum í stjórn eða nefndum á vegum sambandsins skal standa til boða fræðsla um samkeppnismál í samræmi við fræðsluáætlun sambandsins. Sama á við um ráðgjafa eða aðra aðila sem taka að sér verk fyrir KSÍ. Starfsmönnum KSÍ og fulltrúum í stjórn eða nefndum á vegum sambandsins skal jafnframt tryggt aðgengi að sérfræðiráðgjöf komi upp samkeppnisréttarleg álitaefni í tengslum störf þeirra í þágu sambandsins. KSÍ leggur áherslu á að stuðla að umræðu um mikilvægi samkeppnismála í innra starfi sínu sem og á opinberum vettvangi. 

Prentvæn útgáfa

Birt með fyrirvara um samþykki stjórnar KSÍ